Úvod

GooglePlus 48 Square Redfacebooktwitter
Sdružení uživatelů služeb duševního zdraví KOLUMBUS je občanské sdružení, které sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče. Cílem sdružení je především chránit práva duševně nemocných v České republice a zkvalitnit život uživatelů. Sdružení usiluje o dosažení sociální spravedlnosti pro uživatele.

Sdružení KOLUMBUS usiluje o:

  • Zlepšení péče v psychiatrických léčebnách.
  • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
  • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
  • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.
  • Zlepšení kvality života osob s duševním onemocněním.
  • Přijetí vládního programu péče o duševní zdraví
  • Prosazování plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
  • Transformace péče o duševní zdraví v České republice.
  • Převzetí příkladů dobré praxe ze zahraničí, ale i předání našich zkušeností do zahraničí.

Aktuality

Další zajímavé informace z oblasti psychiatrické péče jsou dostupné v sekci „Odkazy„.

Základní informace o tvorbě standardu center duševního zdraví

Informace o tvorbě standardu Center duševního zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ČR zadalo Psychiatrické společnosti (PS) vypracovat standard péče pro Centra duševního zdraví, která se mají stát klíčovým novým prvkem systému péče o osoby se závažným duševním onemocněním. Cílem je definovat stadndard péče Center duševního zdraví do koce roku 2014.

Obsazení pracovních skupin bylo navrženo na schůzce Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP věnované tvorbě standardu CDZ dne 15. 1. 2014.

 

Struktura realizačního týmu:

Koordinací tvorby standardu péče CDZ bylo výborem PS pověřeno Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ).

Pracovní skupina je rozdělena na „užší pracovní tým“ a „širší pracovní tým“. Užší pracovní tým se pravidelně schází a tvoří standard po obsahové stránce. Širší pracovní tým bude přizván k připomínkování, oponování a diskusi nad vytvořenými materiály – termínově se předpokládá říjen 2014.

Pracovní skupina byla schválena výborem PS 5. února 2014 s doporučením zařadit do užšího pracovního týmu i zástupce ambulantní psychiatrie.

Personální obsazení skupin:

Užší pracovní tým:

Psychiatrická společnost ČLS JEP: Martin Hollý
Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP: Ondřej Pěč, Zuzana Foitová, Juraj Rektor, Petr Hejzlar
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví: Pavel Říčan, Pavla Šelepová, případně externí konzultanti
Asociace denních stacionářů a krizových center: Karel Koblic, Jan Lorenc
Česká asociace sester: Tomáš Petr
Sociální služby: Marek Fiala, Jaroslav Hodboď, Petr Šturma
Sekce ambulantní péče PS ČLS JEP: Zdeněk Šolle

Širší pracovní tým:

Lůžková psychiatrie: Libor Macák (Tábor)
Psychiatrické nemocnice: Jiří Konrád (PN Havlíčkův Brod), příp. Dagmar Dvořáková (PN Jihlava)
MPSV: prozatím bez zástupce
Asociace komunitních služeb: Aleš Lang
Asociace klinických psychologů: Karel Koblic, příp. Oldřich Ďurech (Pardubice)
Zástupce uživatelů: Jan Jaroš
Zástupce rodinných příslušníků: Jana Poljaková

Struktura Standardu péče Center duševního zdraví

1. Kontext (Preambule)
2. Úvod
3. Služby poskytované Centrem duševního zdraví
4. Personální, materiálně-technická, organizační a ostatní kritéria
5. Dostupnost
6. Ostatní

Prezentace MUDr. Martina Holého ze Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově mlýně ze dne 14. června 2014: 1407940887